ETICKÝ KODEX INSTRUKTORA JÓGY

Instruktor jógy je závislý na zákonech a regulacích země, ve které pracuje, což zahrnuje i pravidla International Yoga Aacdemy, které se vztahují k praktikování jógy.

Instruktor jógy se opírá o etické principy, které existují ve formě tohoto kodexu.

Etický kodex upravuje přístup instruktora jógy k povolání jógové výuky, praktikování, vztahům v pracovním prostředí a veřejné prezentaci, přičemž bere v úvahu, jaký dopad to má na společnost.

VZTAH VŮČI PROFESI

Instruktor jógy se opírá o svoji znalost a kvalifikaci, ale zároveň je u něj vždy přítomna snaha o neustálý profesionální vývoj a získávání nových znalostí.

Jógové aktivity by měly být předváděny s respektem ke standardu, použitém v tomto konkrétním oboru.

Jógová profese by měla být provozována s jistotou a diskrétně.

Jógové aktivity by měly být praktikovány s vědomím celistvosti, zručně a zodpovědně. Cíle by nikdy neměly být důležitější než pohoda a důstojnost jedince.

Metody, teorie a jógová praxe by měly být aplikovány opatrně a s kritickým vhledem, zároveň i se snahou plně docenit kulturní a další individuality praktikujících.

Instruktor jógy nepřestává získávat nové znalosti a metody, které jsou zaneseny v moderní jógové metodologii.

VZTAH MEZI INSTRUKTOREM A PRAKTIKUJÍCÍM

Pro instruktora jógy je hlavní pohoda praktikujícího. Instruktor jógy je povinen respektovat práva, důstojnost a soukromí praktikujících, nehledě na jejich věk nebo fyzickou či mentální kondici.  Důležitá není ani rasa, náboženství, pohlaví, národnost nebo sexuální orientace.

V případě snížení profesionální nebo morální kompetence, např. v případě sezónní nemoci, nemoci ústrojí nebo jiných problémů tohoto typu, by se měl instruktor jógy zdržet práce s praktikujícími nebo za sebe najít vhodnou náhradu.

Instruktor jógy musí poskytnout bezpečné a klidné pracovní prostředí.

Instruktor jógy respektuje hlavní princip: cvičení musí být prováděno v souladu s vlastními možnostmi.

Instruktor jógy musí pracovat v souladu se svou profesní kvalifikací a pracovní smlouvou.

Instruktor jógy je oprávněn přijmout pouze takovou materiální kompenzaci (poplatek), která byla předem domluvena.

Instruktor jógy musí praktikujícím poskytnout veškeré možné informace ohledně praktikování jógy, přičemž musí věnovat zvláštní pozornost na důstojnost a pohodu praktikujících.

V případě, že praktikujícím (klientem) není fyzická, ale právnická osoba, jsou obě strany vázány právní smlouvou.

Instruktor jógy je povinen respektovat pohlaví, národnost a politické přesvědčení praktikujících, přičemž by měl pokaždé směřovat k ideologické neutralitě.

Informace, které se týkají praktikujících, jsou důvěrné a zachovávat je v tajnosti patří k jedné z hlavních priorit instruktora jógy.

VZTAH MEZI INSTRUKTORY JÓGY

Instruktoři jógy by měli kultivovat dobré vztahy na pracovišti, spolupráci a profesní výměnu. Měli by uznávat, respektovat a oceňovat své kolegy a spolupracovníky s cílem propagovat toto povolání a prokázat, že praktikující se mohou spolehnout na určitou úroveň kvality. Pokud instruktor jógy kritizuje práci svého kolegy, měl by tak činit výlučně s ohledem na kvalitu jeho práce a eliminovat osobní důvody.

VZTAH VŮČI VEŘEJNOSTI A SPOLEČNOSTI

Pokud instruktor jógy promlouvá k veřejnosti, měl by být opatrný a zodpovědný.

Nikdy by neměl mylně informovat o svém vzdělání, profesních kvalifikacích nebo pracovních zkušenostech.

Instruktor jógy musí prezentovat efekty praktikování jógy na veřejnosti přesně a srozumitelně. Instruktoři jógy by měli prezentovat sama sebe a svoji profesi jasně a se ctí, proto, aby veřejnosti ukázali výhody praktikování jógy.

Je třeba se vyhnout senzacechtivosti, stejně tak i jakémukoliv přehánění, které by mohlo vést veřejnost k přesvědčení, že praktikování jógy je více nebo naopak méně účinné, než tomu skutečně je. Instruktor jógy by při jednání s veřejností neměl využívat jógových technik pro politické a ideologické účely.

Očekává se, že se instruktoři jógy budou chovat takovým způsobem, aby podporovali víru veřejnosti v jógu jako v metodu užívanou pro zvýšení stupně lidské pohody.

Instruktor jógy je povinen dbát zvýšené opatrnosti, když se na veřejnosti objevuje jako soukromá osoba, aby neponičil jak důvěru veřejnosti v disciplínu, kterou představuje, tak svoji způsobilost poskytovat profesionální služby v souladu s odbornými a etickými požadavky.

Instruktor jógy zpřístupňuje své znalosti a zkušenosti a pomáhá každé vrstvě společnosti, v níž žije a pracuje.

Instruktor jógy ctí právní předpisy, kulturu a ducha země, v níž pracuje.

Instruktor jógy bere na vědomí standardy své profese, stejně tak jako pokyny kodexu.

Instruktor jógy není vázán žádnou další autoritou, jednotlivcem ani institucí, pokud by se jakýmkoliv způsobem odlišovala od jeho profesního kréda, zakona či kodexu.